Velosipēdu noma

Velosipedu noma 2.00€ stunda

                       10.00€ diena

                       15.00€ diennakti